نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
بخشنامه مربوط به قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیانتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیانتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فسادانتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون رسیدگی به تخلفات اداریانتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداریانتظامی، انضباطی و تخلفات
قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشورانتظامی، انضباطی و تخلفات
آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشورانتظامی، انضباطی و تخلفات
بخشنامه شماره ۲۰۵/۹۳/۱۹۱۹ مورخ ۹۳/۲/۱۶ دبیرخانه هیأت عالی نظارت با موضوع "ابلاغ فرم مخصوص رأی"انتظامی، انضباطی و تخلفات
معرفی تخلفات اداریانتظامی، انضباطی و تخلفات
فرمهای مخصوص هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداریانتظامی، انضباطی و تخلفات