شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۰۱۴۵

- ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه و دانشگاه‌ها، مؤسسات‌آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری و سایر مؤسسات‌وابسته.

- برگزاری جلسات هماهنگی بین هیأت‌های وزارتخانه‌و دانشگاه‌ها،مؤسسات‌آموزش‌عالی،پژوهشی‌وفناوری و سایر مؤسسات‌وابسته در فواصل زمانی‌مناسب.
- بازرسی از نحوه کار هیأت‌ها و تهیه گزارش‌های لازم برای وزیر و ارسال یک نسخه از آن به معاونت‌های ذیربط ریاست‌جمهوری.
- نظارت بر فعالیت هیأت‌ها و راهنمایی و هدایت آنها به اجرای هر چه صحیح تر قانون.
- بررسی صلاحیت اعضای‌هیأت‌ها و گروه‌های‌تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم‌صلاحیت به مقام‌وزارت و معاونت‌های‌ذیربط ریاست‌جمهوری.
- ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به منظور رفع مشکلات از طریق مراجع ذیربط و بهبود فعالیت هیأت‌ها.
- تهیه گزارش ماهانه از کار هیأت‌های مربوطه و ارسال آنها به معاونت‌های ذیربط ریاست جمهوری.
- بررسی آراء صادره و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم.
- انجام پیگیری‌های لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی و تدارکاتی هیأت‌ها به منظور تسهیل در کار آنها.
- بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها و اثرات این فعالیت‌ها در سالم سازی محیط و تهیه گزارش‌های لازم برای مقام عالی وزارت.
- شرکت در جلسات هماهنگی متشکل از رابطین و مسئولین هماهنگی در دستگاه‌های مذکور در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به منظور اطلاع از آخرین نقطه نظرات و تأمین هماهنگی هر چه بیشتر.
- ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماس‌ها در مرکز به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.