آشنایی هیأت علمی با انواع تخلفات و فرایند رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی

۱۱ تیر ۱۳۹۸ | ۲۰:۰۸


کلید واژه ها: دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری