آشنایی کارکنان با انواع تخلفات و فرایند رسیدگی به تخلفات اداری

۱۱ تیر ۱۳۹۸ | ۲۰:۰۷


کلید واژه ها: دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( ۱ )