عضویت جناب آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای قانون

عضویت جناب آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای قانون

به پیشنهاد معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی و با تصویب هیأت وزیران، آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی عضو هیأت عالی نظارت انتخاب شد.
انتصاب دکتر ابراهیم ابراهیمی به سمت "عضو کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"

انتصاب دکتر ابراهیم ابراهیمی به سمت "عضو کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"

جناب آقای دکتر غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر ابراهیم ابراهیمی را به سمت "عضو کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" منصوب کرد.